fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Mijn Deurbeslag, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
 7. Producten: De Producten die door Mijn Deurbeslag worden aangeboden via zowel de fysieke winkels als de webshop op de website www.mijndeurbeslag.nl zijn: hang- en sluitwerk, beveiligings-, alarm-, camera- en intercomsystemen.
 8. Mijn Deurbeslag: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper.
 9. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Mijn Deurbeslag aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (installatie/montage van Producten), en/of het verrichten van onderhoud tegen een door de Koper te betalen prijs in geld.
 10. Onderhoud c.q. Onderhoudscontract: de monitoring van de Producten en het (periodiek) verrichten van de benodigde updates en/of upgrades en/of het uitvoeren van herstelreparaties van de door Mijn Deurbeslag verkochte Producten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Mijn Deurbeslag en iedere Overeenkomst tussen Mijn Deurbeslag en een Koper en op elk Product dat door Mijn Deurbeslag wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mijn Deurbeslag aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Mijn Deurbeslag zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Mijn Deurbeslag is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Alle door Mijn Deurbeslag gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Mijn Deurbeslag gedane Aanbod is vrijblijvend. Mijn Deurbeslag is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Mijn Deurbeslag het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Mijn Deurbeslag gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Mijn Deurbeslag niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Mijn Deurbeslag kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Mijn Deurbeslag zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mijn Deurbeslag niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Mijn Deurbeslag het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Mijn Deurbeslag heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door koper van een aanbod van Mijn Deurbeslag
 2. Een Aanbod kan door Mijn Deurbeslag gedaan worden via de website en/of fysieke winkel.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Mijn Deurbeslag, zal Mijn Deurbeslag de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Mijn Deurbeslag daaraan niet gebonden.
 5. Mijn Deurbeslag is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Dit geldt niet voor cilinders, deze dienen geseald te blijven om de veiligheid te kunnen waarborgen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De duur van Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
 2. Koper is niet bevoegd de installatie gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
 4. Zowel Koper als Mijn Deurbeslag kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Mijn Deurbeslag nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Mijn Deurbeslag is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Koper.
 5. Indien een reeds geplande afspraak door Koper wordt geannuleerd vanaf 48 uur tot de aanvangsdatum, is Mijn Deurbeslag gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Koper.
 6. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Mijn Deurbeslag voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Mijn Deurbeslag zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Mijn Deurbeslag het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mijn Deurbeslag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mijn Deurbeslag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mijn Deurbeslag zijn verstrekt, heeft Mijn Deurbeslag het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Mijn Deurbeslag niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Mijn Deurbeslag, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 1. Mijn Deurbeslag kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 2. Mijn Deurbeslag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Mijn Deurbeslag is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mijn Deurbeslag bekend was.
 3. Koper vrijwaart Mijn Deurbeslag voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
 4. Mijn Deurbeslag kan ten behoeve van alle door haar verkochte Producten die in verbinding staan met de alarmcentrale monitoringswerkzaamheden uitvoeren, dan wel deze werkzaamheden laten uitvoeren door derden.
 5. Koper kan een onderhoudsovereenkomst bij een door Mijn Deurbeslag aanbevolen partij afnemen, een en ander conform de van die partij toepasselijke algemene voorwaarden en overeenkomst.

Koper blijft echter zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk verrichten van (het laten uitvoeren van) onderhoudswerkzaamheden zoals het uitvoeren van updates en/of het vervangen van de accu/batterij. Indien Koper nalaat dergelijke werkzaamheden (tijdig) uit te voeren, kan het voorkomen dat de Producten minder goed of zelfs geheel niet meer functioneren. Dergelijke disfunctioneren komt te allen tijde voor rekening en risico van Koper. Indien Koper een zelfstandige onderhoudsverplichting heeft, en ten gevolge van nalatigheid of gebrekkig onderhoud schade ontstaat, vervalt de betreffende garantie

ARTIKEL 7 – PRODUCTLEVERING

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Mijn Deurbeslag of er door andere omstandigheden buiten de macht van Mijn Deurbeslag enige vertraging ontstaat, heeft Mijn Deurbeslag recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Mijn Deurbeslag schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Mijn Deurbeslag gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Mijn Deurbeslag of een externe vervoerder is Mijn Deurbeslag gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Mijn Deurbeslag gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Mijn Deurbeslag ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Mijn Deurbeslag een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Mijn Deurbeslag is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Mijn Deurbeslag is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mijn Deurbeslag behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

ARTIKEL 8 – VERPAKKING EN TRANSPORT

 1. Mijn Deurbeslag verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Mogelijk verticaal transport is voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 9 – ONDERZOEK, RECLAMATIES

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 (kalender)dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Mijn Deurbeslag te worden gemeld opinfo@mijndeurbeslag.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 7 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Deurbeslag op de wijze zoals door Mijn Deurbeslag aangegeven.
 4. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Mijn Deurbeslag, conform de retour instructies van Mijn Deurbeslag. Dit geldt niet voor cilinders, deze dienen geseald te blijven om de veiligheid te kunnen waarborgen. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 5. Mijn Deurbeslag is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Mijn Deurbeslag te wijten is, zal Mijn Deurbeslag na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Mijn Deurbeslag.

ARTIKEL 10 – INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

 1. Mijn Deurbeslag zal zich inspannen om de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Mijn Deurbeslag ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
 2. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Koper.
 3. Mijn Deurbeslag is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Mijn Deurbeslag zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 5. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 • Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer tijdig en op de door Mijn Deurbeslag gewenste wijze aan Mijn Deurbeslag er beschikking worden gesteld;
 • Mijn Deurbeslag op de overeengekomen datum(s) en tijden toegang krijgt tot de locatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Mijn Deurbeslag gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 • De door Koper ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Mijn Deurbeslag geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 • Mijn Deurbeslag tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;
 • De locatie in zodanige staat is dat Mijn Deurbeslag ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 • Mijn Deurbeslag op de locatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Koper dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Koper;
 • De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 • De locatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Mijn Deurbeslag opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Koper;
 • Op de locatie dienen de door Mijn Deurbeslag in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Mijn Deurbeslag gerekend worden.
 1. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Mijn Deurbeslag gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
 2. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Mijn Deurbeslag nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Mijn Deurbeslag om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 3. Bij annulering door Koper korter dan 48 uur voor de geplande afspraak is Koper de kosten verschuldigd ter zake van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen van Mijn Deurbeslag.

Indien overeengekomen kan Mijn Deurbeslag de Producten configureren met een alarmcentrale. Mijn Deurbeslag zal de benodigde gegevens hiervoor dienen te verstrekken.

ARTIKEL 11 – MEER- EN MINDERWERK EN WIJZIGINGEN

 1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Mijn Deurbeslag is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Mijn Deurbeslag Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Mijn Deurbeslag de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Mijn Deurbeslag gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Mijn Deurbeslag gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Mijn Deurbeslag gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

ARTIKEL 12 – REPARATIES EN ONDERHOUD

 1. Indien schriftelijk overeengekomen in een onderhoudsovereenkomst, zal Mijn Deurbeslag onderhoud en/of reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Mijn Deurbeslag zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Koper is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere mankementen schriftelijk te melden aan Mijn Deurbeslag, waarna Mijn Deurbeslag. Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Mijn Deurbeslag gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Koper een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Koper is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Mijn Deurbeslag.

ARTIKEL 13 – OPLEVERING INSTALLATIE

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Mijn Deurbeslag of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Mijn Deurbeslag recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Mijn Deurbeslag bij Koper in rekening worden gebracht.
 3. Mijn Deurbeslag spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Mijn Deurbeslag gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 6. Indien Mijn Deurbeslag te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Mijn Deurbeslag kan worden toegerekend.
 8. Mijn Deurbeslag is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Mijn Deurbeslag.

Mijn Deurbeslag is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

ARTIKEL 14 – PRIJZEN

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Mijn Deurbeslag geen invloed heeft, kan Mijn Deurbeslag deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Wanneer Mijn Deurbeslag op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Mijn Deurbeslag Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Mijn Deurbeslag werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Mijn Deurbeslag (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Mijn Deurbeslag ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Mijn Deurbeslag gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.
 8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Mijn Deurbeslag begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Mijn Deurbeslag bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Mijn Deurbeslag), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.

ARTIKEL 15 – BETALING EN INCASSOBELEID

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mijn Deurbeslag. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Mijn Deurbeslag een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Mijn Deurbeslag gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Mijn Deurbeslag op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Mijn Deurbeslag heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mijn Deurbeslag kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Mijn Deurbeslag kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Mijn Deurbeslag zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Mijn Deurbeslag meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Mijn Deurbeslag geleverde zaken, blijven eigendom van Mijn Deurbeslag totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Mijn Deurbeslag gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Mijn Deurbeslag zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Mijn Deurbeslag haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Mijn Deurbeslag of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mijn Deurbeslag zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Mijn Deurbeslag heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Mijn Deurbeslag. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Mijn Deurbeslag zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Mijn Deurbeslag worden vergoed door Koper.

ARTIKEL 17 – GARANTIE

 1. Mijn Deurbeslag staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. Mijn Deurbeslag verstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of installatie in het buitenland. De garantietermijn is afhankelijk van het Product en valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant/producent. Mijn Deurbeslag is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het Product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.
 3. Koper kan slechts een beroep doen op de door Mijn Deurbeslag gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Mijn Deurbeslag gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. De garantie vervalt:

(i) zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.

(ii) zolang Koper jegens Mijn Deurbeslag in verzuim is;

(iii) indien Koper zelf reparatie- en/of installatiewerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten verrichten;

(iv) ingeval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;

(v) indien Koper andere Producten dan voorgeschreven door Mijn Deurbeslag en/of fabrikant heeft gebruikt;

ARTIKEL 18 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Mijn Deurbeslag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Mijn Deurbeslag bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Mijn Deurbeslag gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Mijn Deurbeslag bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mijn Deurbeslag op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Mijn Deurbeslag de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Mijn Deurbeslag behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 19 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Mijn Deurbeslag leidt tot aansprakelijkheid van Mijn Deurbeslag jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Mijn Deurbeslag in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Mijn Deurbeslag is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Mijn Deurbeslag is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Mijn Deurbeslag levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Mijn Deurbeslag aansprakelijk is (gebleken), dient Mijn Deurbeslag in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Mijn Deurbeslag in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 6. Mijn Deurbeslag is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 7. Mijn Deurbeslag is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Mijn Deurbeslag staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mijn Deurbeslag verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Mijn Deurbeslag vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mijn Deurbeslag binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

ARTIKEL 20 – VRIJWARING VAN JUISTHEID VAN INFORMATIE

 1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Mijn Deurbeslag verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien Mijn Deurbeslag op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Mijn Deurbeslag verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.
 2. Koper vrijwaart Mijn Deurbeslag van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Koper vrijwaart Mijn Deurbeslag voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart Mijn Deurbeslag voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mijn Deurbeslag verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Koper vrijwaart Mijn Deurbeslag tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 21 – OVERMACHT

 1. Mijn Deurbeslag is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Mijn Deurbeslag, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Mijn Deurbeslag zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Mijn Deurbeslag buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Mijn Deurbeslag heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mijn Deurbeslag haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Mijn Deurbeslag ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mijn Deurbeslag gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 22 – RISICO OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Mijn Deurbeslag verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.
 2. Ten aanzien van installatie/montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de installatie door Mijn Deurbeslag.

ARTIKEL 23 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Mijn Deurbeslag berusten uitsluitend bij Mijn Deurbeslag en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Mijn Deurbeslag en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Deurbeslag. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Mijn Deurbeslag geleverde zaken, dient Mijn Deurbeslag expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mijn Deurbeslag rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

ARTIKEL 24 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

 1. Mijn Deurbeslag gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Mijn Deurbeslag de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Mijn Deurbeslag op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

ARTIKEL 25 – KLACHTEN

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Mijn Deurbeslag en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@mijndeurbeslag.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mijn Deurbeslag de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Mijn Deurbeslag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig product,

ARTIKEL 26 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke Overeenkomst tussen Mijn Deurbeslag en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Mijn Deurbeslag heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mijn Deurbeslag en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
0 Verlanglijst
0 items Winkelwagen

Winkelwagen

sluit

Aanmelden

sluit

Scroll To Top